THE MADOGU

The Madogu are ancient and powerful weapons made by two members of the Hokage Clan. The Hokage clan, including their leader, Oka, sacrificed their lives in order to prevent the Madogu from falling into the wrong hands.

Bakujou
Eikai Gyoku
Ensui
Fujin
Fukyo Waon
Hizangu
Houkishin
Idaten
Jisoutou
Kogon Ankin
Kaigetsu
Koukai Gyoku
Kuchibashio
Magagumo
Mikoto
Mugen
Nisebi
Oboro
Raijin
Ring of Saturn
Shikigami
Shingan
Shinryo Shikou
Shinryoshintou
Tamasui no Tsubo
Tendou Jigoku
Tetsu Gan
Yambiko